Koszyk
Razem (z VAT)
0
Kontynuuj zakupy
Pliki cookie na stronie Zlowokazje

Zlowokazje wykorzystuja na stronie pliki cookie. Robimy to, aby pomagać Ci lepiej. Dzięki temu możemy uczynić witrynę jeszcze bardziej przyjazną użytkownikom i wybrać oferty najlepsze dla Ciebie. Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz naszą stronę plików cookie!

Ok Więcej informacji

Regulamin

Warunki świadczenia usług opublikowane na stronie www.zlowokazje.pl dotyczą wszystkich usług Zlowokazje i jej strony internetowej. Korzystając z usług Zlowokazje, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejszą umowę oraz zgadzasz się na niniejsze Warunki. Aby wprowadzić zmiany i uzupełnienia któregokolwiek postanowienia w Regulaminie usługi Zlowokazje, należy zapoznać się z adresem podanym powyżej.

Witryna www.zlowokazje.pl jest obsługiwana przez:

Grabarska 1
3 piętro, Budynek B, Pegaz
Wrocław
50-079
E-mail: [email protected]

Warehouse/logistics
Laanakkerweg 16
4131 PB Vianen
Netherlands

Regulamin i niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności są wprowadzone przez zarządzającego i obsługującego Zlowokazje, z Izbą Handlową w Utrechcie (Holandia) pod numerem 30192999, numer VAT: PL 5263372718

Jeśli masz pytania dotyczące tego regulaminu, skontaktuj się z Zlowokazje.

Ogólne
Poniższe warunki dostawy i płatności dotyczą wszystkich naszych ofert. Warunki są dostępne dla wszystkich i zawarte na naszej stronie internetowej www.zlowokazje.pl. Na żądanie prześlemy pisemną kopię.

Zamawiając, kupujący oznajmia, że zgadza się z warunkami dostawy i/lub płatności Zlowokazje. Zlowokazje ma prawo zmienić warunki dostawy i/lub płatności po upływie terminu. Jeśli kupujący otrzyma produkty, których kupujący nie zamówił, musi o tym jak najszybciej poinformować Zlowokazje. Wszelkie niedokładności danych przekazanych kupującemu przez Zlowokazje muszą zostać zgłoszone przez kupującego bezpośrednio do Zlowokazje.

Cena gwarantowana
Zlowokazje gwarantuje, że ceny nie wzrosną w ciągu określonych 24 godzin, chyba że wymagają tego przepisy prawne lub jeśli producent lub dostawca zastosuje przejściowe podwyżki cen. Zlowokazje nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia ani do zrekompensowania wszelkich niedogodności poniesionych przez kupującego, jeśli popełnił błąd w prezentacji produktu, sformułowaniu jego właściwości lub w wskazaniu ceny, i) powinno być jasne dla kupującego, że w omawianym przypadku była to pomyłka w tekście, lub ii) jeżeli kupujący nie mógł mieć uzasadnionej pewności, że w danych okolicznościach Zlowokazje miał dany produkt o tych cechach w tej cenie lub mogł go dostarczyć.

Ceny podane na stronie zawierają 23% VAT.

Dostawa
Zlowokazje dołoży starań, aby dostarczyć zamówione produkty na adres dostawy w ciągu 2 do 3 dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia i koniecznym otrzymaniu płatności, jeśli są na stanie.

Odpowiedzialność
Chociaż Zlowokazje dokłada wszelkich starań, aby dotrzymać podanych terminów dostawy, Zlowokazje nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie.

Okres odstąpienia
O ile nie wskazano inaczej, kupujący ma prawo rozwiązać umowę zakupu i zwrócić zamówienie w czasie 50 dni po otrzymaniu zamówienia.

Jeżeli kupujący chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, może jedynie rozpakować lub użyć produktu w zakresie niezbędnym do oceny, czy kupujący chce zachować produkt. W tym okresie kupujący będzie obchodził się ostrożnie z produktem i opakowaniem. Kupujący zwróci produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami oraz, w miarę możliwości, w oryginalnym stanie i opakowaniu do Zlowokazje, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami zwrotu wskazanymi przez Zlowokazje. Instrukcje zwrotu podano na odwrocie ulotki / dowodu dostawy dostarczonego z każdym produktem. Jeśli kupujący chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, kupujący musi zwrócić produkt Zlowokazje w ciągu 50 dni od otrzymania, zgodnie z instrukcjami zwrotu (zgodnie z informacją na odwrocie ulotki / dowodu dostawy)

Koszty wysyłki związane ze zwrotną wysyłką produktu ponosi kupujący. W przypadku rozwiązania w podanym terminie Zlowokazje zwróci kwotę zapłaconą przez kupującego w ciągu 7 dni po zwrocie zamówienia.

Następujące produkty nie mogą być w ogóle zwrócone: a) produkty, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które Zlowokazje nie ma wpływu; (b) produkty, które: (i) zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami kupującego; ii) z natury osobiste (na przykład: bielizna lub depilatory); (iii) nie można zwrócić ze względu na ich charakter; iv) szybko się psują lub starzeją; c) nagrania audio i wideo oraz oprogramowanie komputerowe, jeżeli kupujący złamał pieczęć; d) gazety i czasopisma.

Gwarancja
„Gwarancja zwrotu pieniędzy” w Zlowokazje gwarantuje, że dostarczone produkty spełniają warunki umowy i specyfikacje określone w ofercie. Zlowokazje płaci, po otrzymaniu tego, co zostało wysłane, pełną kwotę zakupu w ciągu 7 dni, jeśli okaże się, że produkty różnią się od zamówionych lub zajmuje się naprawą przesyłki. Zlowokazje gwarantuje, że dostarczane przez nią produkty spełniają wymogi użyteczności, niezawodności i żywotności, zgodnie z uzasadnionymi zamierzeniami stron umowy zakupu, a tym samym gwarantuje fabryczną gwarancję na produkt dostarczony nabywcy. Okres gwarancji Zlowokazje odpowiada fabrycznemu okresowi gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku, gdy wada jest spowodowana
- nieuwagą, lub
- celowym uszkodzeniem, lub
- niewłaściwym używaniem.

Ponadto roszczenie gwarancyjne wygasa, jeśli ktoś inny niż Zlowokazje przeprowadził naprawy lub inne prace nad produktem bez zgody Zlowokazje.

Dane osobowe i prywatność
Zlowokazje przestrzega wymogów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Na przykład kupujący zawsze ma możliwość przeglądania, zmiany lub usunięcia własnych danych. Jest to możliwe dla kupującego, logując się do www.zlowokazje.pl i przeglądając dane w sekcji „Moje menu” witryny.

Zlowokazje zapisuje dane dostarczone przez kupującego cyfowo. Dane te zostaną wykorzystane do realizacji zamówienia kupującego i będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do obsługi wszelkich reklamacji wynikających z realizacji zamówienia. Zlowokazje gwarantuje, że wszystkie dane osobowe będą traktowane z najwyższą możliwą starannością oraz że dane te nie będą przekazywane, odsprzedawane ani udostępniane osobom trzecim w żaden inny sposób.

Zlowokazje nie udostępnia informacji dostarczonych przez użytkownika końcowego stronom trzecim. Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie do prawidłowego i przyjaznego klientowi funkcjonowania usług oferowanych przez Zlowokazje.

Zlowokazje ma prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie, w tym do zaprzestania działalności, ale nie tylko, również zmian w zawartości, godzinach dostępności i wyposażeniu potrzebnym do uzyskania dostępu lub do korzystania z witryny. Ponadto Zlowokazje ma prawo zaprzestać dystrybucji części informacji, lub kategorii informacji. Zlowokazje może również wprowadzać zmiany lub usuwać metody przesyłania informacji i ich częśtotliwość.

Użytkownik końcowy nie może przesyłać, publikować ani w żaden inny sposób udostępniać w witrynie żadnych materiałów chronionych prawem autorskim, znakiem towarowym lub innymi prawami własności bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności. Użytkownik końcowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, znaków towarowych, praw własności lub wszelkie inne szkody wynikające z takiego zgłoszenia. Przesyłając materiał do publicznego obszaru witryny, użytkownik końcowy gwarantuje, że właściciel takiego materiału wyraźnie upoważnił Zlowokazje do korzystania z takiego materiału, do reprodukcji, modyfikacji, adaptacji, publikacji, tłumaczenia i dystrybucji materiału (w całości lub w części) i/lub do włączenia do innych utworów, niezależnie od ich formy, we współczesnych mediach lub technologii, które będą jeszcze opracowywane.

Zlowokazje zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i uznania, do dostosowania, częściowego usunięcia lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu świadczenia usług lub dowolnej ich części w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia lub powiadomienia. W dowolnym momencie możesz zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu świadczenia usług Zlowokazje na następującej stronie: www.zlowokazje.pl. Korzystając ze strony, użytkownik („Ty” lub „Użytkownik końcowy”) wyraża zgodę na warunki, które Zlowokazje opracował razem. Jeśli użytkownik końcowy nie zgadza się z opisanymi warunkami („Regulamin użytkownika” lub „Umowa”), Zlowokazje prosi użytkownika końcowego o powstrzymanie się od korzystania z witryny. W przypadku, gdy obowiązują indywidualne umowy w porozumieniu z Dostawcą, nie narusza to reszty umowy.

Użytkownik końcowy nie powinien publikować ani wysyłać żadnych materiałów z tej Witryny, które są; niezgodne z prawem, grożące, obrażające, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, bluźniercze lub w inny sposób budzące zastrzeżenia zachowanie, które stanowiłoby przestępstwo, pociągałoby za sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszało prawo.

Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania, pozostała część niniejszego Regulaminu pozostanie w pełni w mocy. Zlowokazje ma wówczas prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w taki sposób, aby dane postanowienia nie były już nieważne, nielegalne lub niewykonalne.

Zlowokazje ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia na osobę prawną powiązaną z Zlowokazje. Zlowokazje zawsze może dostosowywać lub rozszerzać swoje usługi.

Niniejsza umowa podlega i musi być interpretowana zgodnie z prawem holenderskim. W odniesieniu do sporów lub problemów wynikających z lub w związku z niniejszą Umową, strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądu w Utrechcie (Holandia)).